Logo
Vytlačiť túto stránku
streda, 18 jún 2014 00:00

Výstupy projektu

Kvantitatívne
  • Tvorba funkčných učebných pomôcok – v oblasti obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie
  • Odborné práce SOČ a KOP maturantov
  • Verejné prednášky a workshopy
  • Prezentácia výsledkov v médiách regiónu – webová stránka školy, Delta, Komárňanské listy, www.ahojkomarno.sk atď.
  • Dobudovanie meterologickej stanice
Kvalitatívne
  • Inovácia environmentálneho programu školy v rámci predmetu Alternatívne zdroje energie.
  • Získanie vedomostí, návykov a zručností v rámci environmentálnej výchovy – účelové využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie na našej škole
  • Uvedomenie si dôležitosti ochrany životného prostredia
  • Posilnenie enviromentálnych kompetencií žiakov i učiteľov – s cieľom na aplikovanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie z dôvodu ich šetrnosti k životnému prostrediu
Záverom by som chcel poďakovať za spoluprácu kolegyniam Mgr. Božidare Hulákovej a zástupkyni Ing. Lívii Farkas pri spracovaní formálnej stránky tohto projektu.

Ing. František Varga

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.