A+ A A-

O projekte

Projekt podporí kvalitné odborné vzdelávanie žiakov SPŠ Komárno v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve. Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom podmienky v skutočnom pracovnom prostredí renomovaných firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce. Komunikačným jazykom bude anglický jazyk a maďarský jazyk.

Mobilita sa uskutoční v mesiaci september po dobu 14 dní v Budapešti, zúčastní sa jej 11 vybratých žiakov a 1 sprievodná osoba (učiteľ). V zmysle plánu európskeho rozvoja napriek nižšiemu počtu žiakov na škole v tomto roku plánujeme vyslať vyšší počet účastníkov oproti predchádzajúcim mobilitám.

6 žiakov z odboru elektrotechnika sa bude oboznamovať s novými technickými prostriedkami PLC obvodov. Budú montovať, programovať a diagnostikovať riadiace systémy vytvorené na báze PLC techniky, zaoberať sa montážou, programovaním a uvedením do prevádzky zobrazovacej informačnej tabule autobusu. Ako výsledok projektu očakávame zosúladenie teoretických a praktických vedomostí, zveľadenie zručností v oblasti programovania a diagnostikovania elektronických systémov.

5 žiakov z odboru strojárstvo a technické a informatické služby v strojárstve vykonajú prax vo firme C3D Engineering Consultand Ltd. Absolvujú intenzívny kurz zameraný na využitie 3D systému CREO. Získané vedomosti budú využívať pri 3D modelovaní jednoduchých súčiastok a zostavných modelov a tvorbe výkresovej dokumentácie z 3D modelov.

Očakávaným výsledkom projektu je zlepšenie konštruktérskych zručností študentov v 3D modelovaní, overenie a prepojenie teoretických vedomostí v praxi, získanie zručností pri tvorbe dokumentácie strojárskych návrhov.

S každým účastníkom uzavrie vysielajúca organizácia Dohodu o vzdelávaní, v ktorej budú zakotvené vzdelávacie výstupy a špecifikované kritériá hodnotenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií, program stáže, spôsob monitorovania a mentorovania a spôsob validácie.

Hosťujúcimi organizáciami sú firmy evopro systems engineering Ltd. a C3D Engineering Consultand Ltd . Vysielajúca organizácia uzatvorila s oboma hosťujúcimi organizáciami Memorandum o porozumení, ktoré definuje zmluvné podmienky projektových partnerov, manažment projektu, spôsob spolupráce a komunikácie, kritériá hodnotenia. Počas dvoch týždňov budú účastníci zaradení na pracovné miesto, úlohy budú vykonávať pod dozorom mentora, ktorý bude sledovať ich napredovanie. V závere projektu absolvujú test, hosťujúca organizácia písomne ohodnotí každého účastníka a úspešným absolventom bude vystavený Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí.

Vysielajúca organizácia posúdi dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie každého účastníka, na základe hodnotenia hosťujúcej organizácie klasifikuje žiaka známkou a uzná mu prax ako povinnú časť výučby. Zabezpečí vystavenie Europasu.

Očakávame, že absolvovaním odbornej praxe v zahraničí sa zvýši úspešnosť v prípade uchádzania sa o zamestnanie na domácom i zahraničnom trhu práce. Kvalifikovaní odborníci sa stávajú garantom regionálneho rozvoja s možnosťou úspešného uplatnenia sa v malopodnikateľských sférach. Prínosom pre školu je fakt, že škola si naďalej udrží vysoký kredit a možnosť zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí výrazne ovplyvní rozhodnutie žiakov ZŠ študovať na našej škole.

Teambuilding training

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

EvoPro Systems Engineering Ltd.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Video

Prezentácia

« Apríl 2020 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

http://www.spskn.sk/

https://www.facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie