A+ A A-
nedeľa, 13 december 2020 20:50

Platná legislatíva k MS

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje:
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov – zrušená od 1. marca 2014.

Legislatívne zmeny

I. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

a) účinné od 1. septembra 2020:

1) Z príslušných ustanovaní vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka o spoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.
2) Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňuje voliť si jeden z predmetov matematika, alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk. Doplnenie § 14 odsekom 11.

b) účinné od 1. septembra 2019:

Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.

c) účinné od 1. septembra 2018:

1) Zmena spôsobu vykonávania EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry:

EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku.

2) Zmena spôsobu testovania PFIČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry  - štruktúrované témy, skrátenie rozsahu prác i času na vypracovanie témy. Nová PFIČ MS zo SJSL bude trvať 90 minút, rozsah práce bude minimálne 1 a maximálne 2 strany. Žiak si bude môcť vybrať jednu zo 4 tém s konkrétnym žánrom podľa inovovaných cieľových požiadaviek. Každá téma bude obsahovať aj niekoľko štruktúrovaných bodov, ktoré budú slúžiť ako osnova.

3) Spresnenie dikcie ustanovenia v § 6 odsek 6 a § 7 odsek 6 týkajúce sa písomnej skúšky. Slová „písomnú skúšku” nahrádzajú slovami „písomnú formu internej časti maturitnej skúšky”. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že v triedach alebo školách s bilingválnym vzdelávaním bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom sa koná písomná forma internej časti maturitnej skúšky, nie písomná skúška.

4) Doplnenie § 6 odsekom 11. Umožnenie žiakom stredných škôl, v kotrých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, vykonať maturitnú skúšku zo skupiny predmetov cudzí jazyk ako voliteľného predmetu  na úrovni B1 alebo B2 jazykovej úrovne Spoločného európskeho referenčného rámca  pre jazyky.

5) Vypustenie odseku 3 v § 8. V školách alebo triedach s bilingválnym vzdelávaním, v kotrých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, sa maturitná skúška vykonáva podľa tejto zmluvy a podľa vykonávacieho protokolu, preto nie je potrebné vyhláškou riešiť podrobnosti organizácie písomnej maturitnej skúšky. V školách alebo triedach s bilingválnym vzdelávaním zriadených bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom sú písomné maturitné skúšky riešené v iných ustanoveniach vyhlášky, sú zadávané centrálne, ich obsah neurčuje riaditeľ školy.

6) Doplnenie písmena d) v § 14. Zohľadnenie spôsobu vzdelávania sa žiaka počas jeho štúdia pri zaraďovaní žiakov do skupín podľa miery obmedzenia.

7) Úprava hodnotenia externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu tak, že sa percentilom bude hodnotiť EČ MS, len ak ju vykoná viac ako 30 žiakov. Úprava § 15 odsek 2.

8) Úprava podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky tak, aby výpočet úspešnosti žiaka v externej časti maturitnej skúšky sa nevyjadroval ako podiel celkového počtu bodov a počtu úloh, ale ako priemer úspešností jednotlivých častí testu. Úprava § 15 odsek 7, 8 a 10.

9) Doplnenie ustanovenia, v ktorom je určené percento na úspešné vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Doplnenie § 15 o odsek 11.

d) účinné od 1. septembra 2016:
Nastavenie času administrácie testov EČ MS:
 • z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.
Nastavenie času administrácie testov PFIČ MS:
 • z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.
e) účinné od 1. septembra 2015:
Predĺženie času administrácie testov EČ MS:
 • zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút,
 • z matematiky zo 120 na 150 minút.

II. Zmeny zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona):

a) účinné od 1. septembra 2015:
 • Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
 • Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
 • Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiakov z predmetov, ktoré majú externú časť MS, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1 a 2).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).
b) účinné od 1. marca 2014:

Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t.j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka. V školskom roku 2020/2021 si teda žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

c) účinné od 15. júna 2013:
 • Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu MS nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5).
 • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77 odsek 7).
 • Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (školský zákon, § 90, odsek 1).

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

 1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učenom pláne školy a ktorých sa vzdelával.
 2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak strednej odbornej školy si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
 4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.
 5. Žiak strednej odbornej školy si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet.
 6. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.
 7. Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.
 8. Test EČ MS z cudzieho jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Žiak môže požiadať o vykonanie úplného testu aj s počúvaním s porozumením pri prihlasovaní na MS.
 9. Zadania ÚFIČ sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň.
 10. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
  1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
  2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
 11. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
  1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
  2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky  uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
 2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
 3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (podľa § 88 ods. 4 školského zákona). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
 4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77 odsek 5 a § 88 ods. 4), pričom nasledujúim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne.
 5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce konať opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku.
 6. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý neukončil úspešne posledný ročník štúdia a v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia.
« Marec 2021 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
KALENDÁR
16. marec
2021
Utorok
riadny termín EČ a PFIČ MS - SJL, MJL
17. marec
2021
Streda
riadny termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
18. marec
2021
Štvrtok
riadny termín EČ MS - matematika
19. marec
2021
Piatok
riadny termín EČ a PFIČ MS - SJSL

 

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.spskn.sk

facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie