A+ A A-
streda, 27 marec 2019 00:00

Kritériá prijatia

Záväzné potvrdenie môžete stiahnúť TU.

Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021
na základe rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania

číslo školy na prihláške 644501

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.

SPŠ SE-GE SzKI po schválení v Pedagogickej rade, Rade školy a so súhlasom zriaďovateľa NSK otvára v školskom roku 2020/2021 päť tried riadneho denného štúdia a prijíma nasledujúce počty žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch:

s vyučovacím jazykom slovenským:
 • 2675 M elektrotechnika (20 žiakov)
s vyučovacím jazykom maďarským:
 • 2381 M strojárstvo (30 žiakov)
 • 3917 M 02 technické a informatické služby v strojárstve (24 žiakov)
 • 2675 M elektrotechnika (53 žiakov)
   
Termíny prijímacieho konania:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

 • prvé kolo prijímania do 29. mája
 • druhé kolo prijímania do 23. júna - sa uskutoční len v prípade nenaplnenosti tried
   
Forma prijímacieho konania:

Žiaci sa na prijímacích skúškach osobne nezúčastnia, pri ich prijatí na našu školu bude rozhodovať ich prospech, študijné výsledky.
 

Obsah a rozsah prijímacieho konania:

Žiakov budeme prijímať podľa známok na konci 8. ročníka a z polroka 9. ročníka.

 1. Podmienky prijatia na štúdium:
 • riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na našej škole do 19. mája 2020
 • prípadné diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka na súťažiach
 • splnenie kritérií prijímacieho konania
 • úspešné ukončenie deviateho ročníka
 1. Kritériá prijatia na štúdium:

Na štúdium v jednotlivých triedach budú prijatí uchádzači zoradení na základe počtu získaných bodov v súlade s odsúhlaseným počtom žiakov v príslušnom odbore. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka.

Body budú pridelené za:

 1. zohľadnenie študijných výsledkov
 • v triedach s vyučovacím jazykom slovenským:
  • súčet dosiahnutých bodov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry - ako povinný predmet
   (Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 – x) .(4 – x), kde x je známka.)
  • súčet dosiahnutých bodov z fyziky – ako profilový predmet
   (Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x) .(4 – x), kde x je známka.)
  • súčet dosiahnutých bodov z anglického jazyka  – ako doplnkový predmet
   (Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa  nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x) .(4 – x), kde x je známka.)
    
 • v triedach s vyučovacím jazykom maďarským:
  • súčet dosiahnutých bodov z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry - ako povinný predmet
   (Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 – x) .(4 – x), kde x je známka.)
  • súčet dosiahnutých bodov z fyziky  – ako profilový predmet
   (Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x) .(4 – x), kde x je známka.)
  • súčet dosiahnutých bodov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry  – ako doplnkový predmet
   (Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa  nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x) .(4 – x), kde x je známka.)
 1. prospech
 • v triedach s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským:
  • študijné výsledky na konci 6., 7. a 8. ročníka ZŠ;  ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň
   1 – výborný zo všetkých predmetov, za každý školský rok môže získať 5 bodov.
 1. ďalšie kritériá - súťaže

Žiakom, ktorí dosiahli v predmetových olympiádach a súťažiach v 8. a 9. ročníku pozoruhodné výsledky, sa pripočítajú body len za najlepší dosiahnutý výsledok na základe tabuľky:
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak v 8. ročníku alebo 9. ročníku ZŠ umiestnil v okresnom alebo krajskom kole olympiády zo SJL, z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), z DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, technickej olympiády alebo Pytagoriády na 1. mieste až 5. mieste.

Celoslovenské/medzinárodné kolo Krajské kolo Okresné kolo
1. miesto 50 bodov 1. miesto 25 bodov 1. miesto 15 bodov
2. miesto 40 bodov 2. miesto 20 bodov 2. miesto 10 bodov
3. miesto 30 bodov 3. miesto 15 bodov 3. miesto 7 bodov
4. miesto 25 bodov 4. miesto 7 bodov 4. miesto 5 bodov
5. miesto 20 bodov 5. miesto 5 bodov 5. miesto 3 body

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), MAT, FYZ alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Na základe najlepšieho preukázaného výsledku zo športových súťaží v 8. a 9. ročníku sa žiakom započíta  polovičná hodnota z bodov uvedených v tabuľke.

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 (ďalšie kritériá),
 3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnené do 29. mája na internetovej stránke školy (www.spskn.sk) a uchádzačom budú bezodkladne odoslané rozhodnutia o ich prijatí, resp. neprijatí na štúdium.

 1. Ďalšie informácie

Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením je povinný pripojiť k prihláške na štúdium vyjadrenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor najneskôr do 31. augusta 2020.

« Január 2021 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.spskn.sk

facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie