A+ A A-
streda, 27 marec 2019 00:00

Kritériá prijatia

Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

číslo školy na prihláške 644501

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.

V školskom roku 2020/2021 otvárame triedy so študijnými odbormi
s vyučovacím jazykom slovenským:
 • elektrotechnika 
s vyučovacím jazykom maďarským:
 • strojárstvo 
 • technické a informatické služby v strojárstve 
 • elektrotechnika 
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

1. termín: 11. máj 2020
2. termín: 14. máj 2020

Prijímacie skúšky v triede s vyučovacím jazykom slovenským pozostávajú:

a. z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
b. z písomnej skúšky z matematiky

Prijímacie skúšky v triedach s vyučovacím jazykom maďarským pozostávajú:

a. z písomnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry
b. z písomnej skúšky z matematiky
c. z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Každý uchádzač dostane najmenej 5 dní pred prijímacími skúškami pozvánku s pokynmi ku prijímacím skúškam.

Podmienky prijatia na štúdium:

 • splnenie kritérií prijímacieho konania
 • riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na našej škole do 17. apríla 2019
 • získanie aspoň 20% z maximálneho dosiahnuteľného počtu bodov (bez bodov za súťaže)
 • úspešné ukončenie deviateho ročníka

Kritériá prijatia na štúdium:

a. Bez vykonania prijímacej skúšky
 • Na štúdium budú prijatí bez vykonania prijímacej skúšky tí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 90 % (§ 65, ods. 4 školského zákona).
b. S vykonaním prijímacej skúšky
 • Na štúdium v jednotlivých triedach budú prijatí uchádzači zoradení na základe počtu získaných bodov v súlade s odsúhlaseným počtom žiakov v príslušnom odbore.

 • Body budú pridelené za:

 • výsledky prijímacej skúšky
  – súčet dosiahnutých bodov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (50+50) v triedach s vyučovacím jazykom slovenským
  – súčet dosiahnutých bodov z maďarského jazyka a literatúry, matematiky a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (50+50+50) v triedach s vyučovacím jazykom maďarským

 • testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ – žiakom budú pridelené body z celoslovenského testovania v plnom rozsahu tak, ako ich dosiahli v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra a matematika v triedach s vyučovacím jazykom slovenským;
  maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika v triedach s vyučovacím jazykom maďarským;

 • pridelený počet bodov sa bude rovnať získanej percentuálnej hodnote.

 • študijné výsledky na konci 8. ročníka ZŠ a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ; priemer sa vypočíta ako aritmetický priemer z koncoročných známok 8. ročníka a zo známok 1. polroka 9. ročníka ZŠ. Žiak môže za výsledky zo ZŠ získať maximálne 100 bodov za priemer 1,00. Pri každom zhoršení priemeru o 0,1 sa odčítajú 2 body.

Žiakom, ktorí dosiahli v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania v 7., 8. a 9. ročníku pozoruhodné výsledky, sa pripočítajú body len za najlepší dosiahnutý výsledok na základe tabuľky:
Celoslovenské kolo Krajské kolo Okresné kolo
1. miesto 70 bodov 1. miesto 50 bodov 1. miesto 30 bodov
2. miesto 60 bodov 2. miesto 40 bodov 2. miesto 20 bodov
3. miesto 50 bodov 3. miesto 30 bodov 3. miesto 15 bodov
úspešný riešiteľ predmetových olympiád 30 bodov úspešný riešiteľ predmet. olympiád 20 bodov úspešný riešiteľ predmet. olympiád 10 bodov

Na základe najlepšieho preukázaného výsledku zo športových súťaží v 7., 8. a 9. ročníku sa žiakom započíta polovičná hodnota z bodov uvedených v tabuľke.

V prípade rovnosti bodov uprednostníme uchádzača so ZPS, ktorý má lekárske odporúčanie na štúdium daného odboru.

Pri rovnosti výsledného súčtu bodov bude o poradí rozhodovať lepší výsledok dosiahnutý na prijímacej skúške z matematiky.

Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnené na vývesnej tabuli školy a na internetovej stránke (www.spskn.sk) a uchádzačom budú bezodkladne odoslané rozhodnutia o ich prijatí, resp. neprijatí na štúdium.

3.  Ďalšie informácie

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením je povinný pripojiť k prihláške na štúdium vyjadrenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia a jeho výkon na prijímacej skúške si vyžaduje kompenzačnú úpravu, môže písomne požiadať riaditeľa školy o úpravu a čas prijímacej skúšky v zmysle odporúčaní príslušnej CPPPaP. Konkrétny druh zdravotného znevýhodnenia musí byť však uvedený aj v prihláške na štúdium na SŠ (bod 10).

4.  Neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. choroba – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť na riaditeľstve školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok (13. 5. 2019 alebo 16. 5. 2019) do 8.00 hod.

« Apríl 2020 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

http://www.spskn.sk/

https://www.facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie