Logo
Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 18 december 2011 15:34

Projekt Šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie

Informácie o projekte

Názov projektu: Šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie.

Ciele projektu: Naučiť žiakov šetriť s energiou a používat obnoviteľné zdroje energie.

Stav dosiahnutý projektom: Žiaci budú mať jasné predstavy o šetrení s energiou a budú vedieť aplikovať vo svojom okolí obnoviteľné zdroje energie.Opatrenia zo šetrenia s energiou bude využívať škola a získané poznatky z činnosti modulového energetického zdroja na veternú a solárnu energiu budú odovzdané cestou osvetovej činnosti na základných a stredných školách okresu Komárno.

Indikátory projektu:

  1. zrealizovanie autonómneho napájania svetelných novín cez fotovoltaický článok a veterný generátor,
  2. účasť žiakov na súťažiach s témou Šetrenie s energiou a obnoviteľné zdroje energie,
  3. osvetová a prezentačná činnosť v téme Šetrenie s energiou a obnoviteľné zdroje energie na základných a stredných školách okresu Komárna.

Komunikovanie aktivít projektu: cez masmédia regiónu Komárna, oblastnú tlač, internet, cez mestkú televíziu v Komárne. Ďalej organizovanie odborných dní v téme Šetrenie s energiou a obnoviteľné zdroje energie na škole a spoluúčasť na podobných akciach v rámci základných a stredných škôl okresu Komárna.

Pokračovanie projektu po skončení podpory: osvetová výchova žiakov v téme projektu, modelovanie obnoviteľných zdrojov energie žiakmi cez študentskú odbornú činnosť, účasť na súťažiach v téme projektu, príprava budúceho investićného projektu na inštaľovanie prídavného elektrického výkonu cez fotovoltaické články a veterné generátory na našej škole.

Náklady projektu: požadovaná suma 2263,- EUR

Celkové náklady projektu: 4116,- EUR

Získané finančné zdroje: predpokladané vlastné zdroje 3000,- EUR

Predpokladané finančné zdroje: predpokladané vlastné zdroje 2000,- EUR — budú pokryté z Neinvestičného fondu Priemyslovka-Ipari

Už získané externé finančné zdroje: zo sponzoringu predmetu projektu — svetelné noviny za 1500,- EUR

 

© 2013 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno. Všetky práva vyhradené.