Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Technické a informatické služby v strojárstve


Žiaci v tomto odbore počas štyroch rokov štúdia získavajú všeobecné a odborné vzdelanie. Po ukončení školy môžu pokračovať v štúdiu na ekonomických a technických univerzitách alebo sa môžu uplatniť v priemyselnej praxi ako administratívni a účtovní asistenti, zamestnanci finančných inštitúcií, manažéri stredného stupňa alebo súkromní podnikatelia.

Tento študijný odbor zvlášť vyhovuje dievčatám.

V rámci všeobecnovzdelávacích predmetov má dôležité postavenie výučba cudzích jazykov — vyučujú sa dva cudzie jazyky (anglický a nemecký).

Žiaci počas odbornej prípravy získavajú vedomosti z informatiky – v prvom ročníku sa zoznámia so základmi výpočtovej techniky, textovým editorom WORD a tabuľkovým procesorom EXCEL. V druhom ročníku si osvoja prácu s programom AutoCAD na konštruovanie. V treťom a štvrtom ročníku si rozširujú vedomosti na báze účtovníckych (Pohoda) a kancelárskych programov (PowerPoint, FrontPage, Access, Zoner Callisto, Adobe Photoshop). V rámci odbornej prípravy žiaci získavajú komplexné vedomosti z ekonomiky riadenia podniku, z marketingu a propagačných činností, z podnikateľskej komunikácie, z manažmentu, z hospodárskej korešpondencie a zo základov práva. Veľký dôraz kladieme na výučbu jednoduchého a podvojného účtovníctva na teoretickej ale aj na praktickej úrovni.

Pre žiakov je zabezpečená aj odborná príprava zo všeobecného strojárstva, kde získavajú vedomosti o strojných zariadeniach a výrobných procesoch v strojárstve.

Teoretické vyučovanie sa dopĺňa praktickým vyučovaním, v rámci ktorého žiaci aplikujú svoje teoretické vedomosti z ekonomiky, riadenia podniku, z účtovníctva a z oblasti marketingu.