Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Maturitné skúšky


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ako súčasť Národného ústavu vzdelávania a mládeže) je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje s ďalšími priamo riadenými organizáciami MŠVVaŠ SR, najmä s Regionálnymi úradmi školskej správy, Štátnou školskou inšpekciou a Ústavom informácií a prognóz školstva – školskými výpočtovými strediskami.


Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s krajskými školskými úradmi.


14.3.2023 - riadny termín EČ a PFIČ MS - SJL, MJL

15.3.2023 - riadny termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky

16.3.2023 - riadny termín EČ MS - matematika

17.3.2023 - riadny termín EČ a PFIČ MS - SJSL.

Platná legislatíva k MS 2022-2023