Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informačný system


Evidencia o informačnom systéme, ktorá nepodlieha registrácii podľa zákona číslo 428/2002 Z. z.

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Názov a sídlo školy
(prevádzkovateľa informačného systému)
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická -
Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Petőfiho 2, Komárno
945 50
Právna forma školy
(štátna, súkromná, cirkevná)
štátna škola
Označenie zriadovateľa
(samosprávny kraj, krajský úrad, biskupský úrad, obec a pod.)
Nitriansky samosprávny kraj
IČO školy
(IČO = identifikačné číslo organizácie)
00161357
Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu
(riaditeľa; osoby poverenej dočasným riadením)
Ján VETTER, Ing.
Meno, priezvisko a titul zodpovednej osoby alebo zodpovedných osôb
(§ 26 ods. 3 písm. c/)
Angelika KOPJÁK, Mgr.
Označenie informačného systému (softvéru), pomocou ktorého sa spracúvajú osobné údaje IBEU, PAM
Dátum začatia spracúvania osobných údajov 5.11.2003
Účel spracúvania osobných údajov Poskytovanie výchovy a vzdelávania podľa osobitného zákona (zák. č. 29/1984 Zb. a zák. č. 279/1993 Z. z.) a vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, podľa vymedzenia prevádzkovateľom
Zoznam spracúvaných osobných údajov — Meno a priezvisko dieťaťa alebo žiaka
— Dátum a miesto narodenia dieťaťa alebo žiaka
— Bydlisko dieťaťa alebo žiaka
— Rodné číslo dieťaťa alebo žiaka
— Štátna príslušnosť dieťaťa alebo žiaka
— Národnosť dieťaťa alebo žiaka
— Údaje o zdraví dieťaťa alebo žiaka
— Údaje o mentálnej identite dieťaťa alebo žiaka, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
— Osobné údaje zamestnancov a ich rod. príslušníkov, nevyhnutné pri vedení personálnej a mzdovej agendy
Okruh dotknutých osôb — Deti a žiaci školy
— Zamestnanci školy
Okruh užívateľov, ktorým sa osobné údaje poskytujú
(§ 31 a § 23 ods. 3 písm. k/)
— Ministertvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
— Štátna školská inšpekcia
— Zriaďovateľ školy
— Spracovateľ personálnej a mzdovej agendy
— Školské výpočtové stredisko
— Daňový úrad a ostatné daňové orgány
— Úrad dôchodkového zabezpečenia
— Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
— Zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia
— Sociálna poisťovňa, komerčné poisťovne a banky
Právny základ informačného systému Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z., písomné súhlasy dotknutých osôb
Názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právna forma a IČO sprostredkovateľa Slovenské telekomunikácie, a.s.
Námestie slobody 6
817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
Všeobecná charakteristka opatrená na zabezpečenie ochrany osobných údajov — Mechanické zábranné prostriedky
— Technické zabezpečovacie prostriedky
— Organizačné opatrenia
— Personálne opatrenia