Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informačný system


Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý  zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Nový zákon vymedzuje základné pojmy:

 • Oznamovateľ - je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.
 • Oznámenie - je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba - zamestnanec dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 • Kvalifikované oznámenie - je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 • Závažná protispoločenská činnosť je:
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt s hornou hranicou pokuty vo výške najmenej 30 000 eur.
 • Konanie v dobrej viere - je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.                       

Významnou zmenou oproti predošlej právnej úprave (zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prenos kompetencií z orgánov inšpekcie práce na nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany, poskytovať odmenu oznamovateľovi, či predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti.

Forma oznámenia protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; zákon taxatívne vymenúva dotknuté trestné činy:                                

 • trestné činy korupcie,
 • trestné činy verejných činiteľov,
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
 • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
 • trestný čin za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nad 3 roky,
 • podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom - jedná sa o vybraný správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur, resp. o správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,

alebo

 • oznámením protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi v rámci vnútorného systému preverovania oznámení.

 

NSK vo vzťahu k uvedeným povinnostiam vypracoval Smernicu o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Predmetná smernica je verejne prístupná k nahliadnutiu na webovom portáli NSK v časti Verejné informácie-Smernice a zásady.

Zodpovednou osobou pre SPŠ SE – GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór NSK.

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

 1. elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@unsk.sk , ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 2. poštou zaslanou na adresu Úrad NSK, hlavný kontrolór, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,
 3. poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK predsedu NSK – NEOTVÁRAŤ“.

Spôsob podania podnetu podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak podnet smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.