Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vybavovanie šťažností a podnetov


Popis služby

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola,  Petőfiho 2, Komárno prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov. Sťažnosti sa riešia podľa postupu určeného zákonom a Smernicou o postupe prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností č. 1/2017.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

  1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou NSK alebo organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti SPŠ SE – GE SzKI Komárno

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť môže byť podaná:

  • písomne
  • ústne do záznamu
  • elektronickou poštou (musí ju sťažovateľ do 5 dní potvrdiť podpisom alebo podpísať so zaručeným elektronickým podpisom)

Povereným zamestnancom na prijímanie sťažností je tajomníčka školy.

Osobné a ústne sťažnosti sú vybavované v pracovných dňoch SPŠ SE – GE SzKI Komárno.

Súvisiaca legislatíva

  • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
  • Smernica o postupe prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností č. 1/2017